Koncernchefens
översikt

”Vår operativa verksamhet utvecklades i linje med våra förväntningar under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 11% och lönsamheten var 11,4%.”

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Se webcasten

Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i en tuff marknadsomgivning


”Vår operativa verksamhet utvecklades i linje med våra förväntningar under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 11% till 1.209 miljoner euro, och lönsamheten var 11,4%. På grund av bättre visibilitet på omsättningens utveckling, preciserar vi omsättningens tillväxtestimat till 0-5%. Lönsamhetsestimatet förblir oförändrat, dvs. kring 11%.

Osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin och de fluktuerande valutakurserna på tillväxtmarknaderna har lett till att kraftverkskunder skjutit upp sina investeringsbeslut, vilket har påverkat vår totala orderingång. På marinmarknaden är aktiviteten på en god nivå i alla huvudsakliga fartygssegment. Fokus på bränsleeffektivitet och konkurrenskraftiga priser på nybyggen stöder investeringar i handelsfartyg, och offshoresegmentet har också varit aktivt. Services omsättning utvecklades stabilt, liksom servicemarknaden överlag. Wärtsilä slöt flera långfristiga serviceavtal under kvartalet, och vi ser ytterligare möjligheter på denna marknad.”

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Wärtsiläs utsikter för 2013 har reviderats

Wärtsilä preciserar sina utsikter för omsättningen 2013. På basen av den nuvarande orderstocken väntas omsättningen för 2013 öka med 0-5%. Tidigare förväntade sig Wärtsilä en ökning på 0-10%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara kring 11%.

Centralt under tredje kvartalet

 

 • Orderingången sjönk med 14% till 1.097 miljoner euro (1.275)
 • Omsättningen ökade med 11% till 1.209 miljoner euro (1.087)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,91 (1,17)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 138 miljoner euro, dvs. 11,4% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,4%)
 • EBITA 146 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen (122 miljoner euro, dvs. 11,2%)
 • Resultat per aktie 0,48 euro (0,38)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 139 miljoner euro (121)
Centralt under rapportperioden januari-september 2013
 • Orderingången minskade med 2% till 3.520 miljoner euro (3.583)
 • Omsättningen ökade med 2% till 3.243 miljoner euro (3.191)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,09 (1,12)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 319 miljoner euro, dvs. 9,8% av omsättningen (328 miljoner euro, dvs. 10,3%)
 • EBITA 343 miljoner euro, dvs. 10,6% av omsättningen (354 miljoner euro, dvs. 11,1%)
 • Resultat per aktie 1,24 euro (1,09)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 261 miljoner euro (-34)
 • Orderstocken minskade med 3% och uppgick till 4.568 miljoner euro (4.724) i slutet av perioden
Nyckeltal
Justerad3 Justerad3 Justerad3
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Förändring 1-9/2013 1-9/2012 Förändring 2012
Orderingång 1 097 1 275 -14% 3 520 3 583 -2% 4 940
Orderstock i slutet av perioden 4 568 4 724 -3% 4 492
Omsättning 1 209 1 087 11% 3 243 3 191 2% 4 725
Rörelseresultat (EBITA)1 146 122 20% 343 354 -3% 552
% av omsättningen 12,1 11,2 10,6 11,1 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 138 113 22% 319 328 -3% 517
% av omsättningen 11,4 10,4 9,8 10,3 10,9
Resultat före skatter 126 99 326 291 453
Resultat/aktie, EUR 0,48 0,38 1,24 1,09 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 139 121 261 -34 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 534 698 567
Bruttoinvesteringar 84 462 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,42 0,32

1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 10 miljoner euro (16) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 24 miljoner euro (26) under rapportperioden januari-september 2013. Under tredje kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 8 miljoner euro (3) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (8).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.
3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda).

 

 

Nästa sida