Nyckeltal

Justerad3 Justerad3 Justerad3
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Förändring 1-9/2013 1-9/2012 Förändring 2012
Orderingång 1 097 1 275 -14% 3 520 3 583 -2% 4 940
Orderstock i slutet av perioden 4 568 4 724 -3% 4 492
Omsättning 1 209 1 087 11% 3 243 3 191 2% 4 725
Rörelseresultat (EBITA)1 146 122 20% 343 354 -3% 552
% av omsättningen 12,1 11,2 10,6 11,1 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 138 113 22% 319 328 -3% 517
% av omsättningen 11,4 10,4 9,8 10,3 10,9
Resultat före skatter 126 99 326 291 453
Resultat/aktie, EUR 0,48 0,38 1,24 1,09 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 139 121 261 -34 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 534 698 567
Bruttoinvesteringar 84 462 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,42 0,32

1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 10 miljoner euro (16) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 24 miljoner euro (26) under rapportperioden januari-september 2013. Under tredje kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 8 miljoner euro (3) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (8).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.
3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida