Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2013

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2012 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen samt för annan information som för rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft 1.1.2013, påverkas koncernens rapportering av följande:

- Tillägg till IAS 19 Ersättningar till anställda: Genom tillägget elimineras möjligheten att använda korridormetoden i redovisningen av aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer. Enligt korridormetoden var det obligatoriskt att redovisa aktuariella vinster och förluster endast om de översteg nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen eller verkliga värdet av planens tillgångar med över 10%. Överskott redovisades i resultaträkningen enligt det förväntade antalet återstående arbetsår för arbetstagare som omfattades av planen.

Den reviderade standarden IAS 19 kräver att aktuariella vinster och förluster ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. Denna ändring i redovisningsprinciperna leder till snabbare redovisning av aktuariella vinster och förluster än vad som var fallet med korridormetoden. Ett resultat av ändringen är att koncernen nu fastställer räntenetto för den förmånsbestämda planen netto genom att tillämpa den diskonteringsränta som använts för att mäta den fastställda förmånsförpliktelsen. Tidigare tillämpade koncernen en siffra baserad på långsiktig förväntad avkastning på planens tillgångar. Koncernen redovisar servicekostnaden under kostnader för ersättningar till anställda och räntenetto bland finansiella kostnader.

Tilläggen till IAS 19 har tillämpats retroaktivt. Inverkan på jämförelsetalen i balansräkning i sammandrag, resultaträkning i sammandrag och rapport över totalresultat är de följande. Inverkan på eget kapital i den ingående balansen 2012 var -33 miljoner euro. Pensionsförpliktelserna ökade med 43 miljoner euro och nettorörelsekapitalet minskade med 43 miljoner euro. Inverkan på periodens 2012 vinst var 0 miljoner euro, och på januari-september 2012 fanns ingen inverkan.

Tabellen, som visar inverkan, ingår i delårsrapporter publicerade tidigare i år.

- IFRS 13 Värdering till verkligt värde: Standarden ger en exakt definition av värkligt värde och förenar kraven på definitionen av verkligt värde och de obligatoriska bokslutsnoterna i samma standard. Användningen av verkligt värde utvidgas inte, men standarden innehåller instruktioner om hur det ska definieras när användningen är tillåtet eller krävs i någon annan standard.

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har inverkan på delårsrapporten.

Denna delårsrapport är oreviderad.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida