Formler för nyckeltal
Resultat per aktie (EPS)
rapporteringsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under rapporteringsperioden
Eget kapital/aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av rapporteringsperioden
Soliditet
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
Nettokuldsättningsgrad
räntebärande skulder – likvida medel
eget kapital
Nettorörelsekapital (WCAP)
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder)
EBITA
rörelseresultat – engångsposter – avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Föregående sida