Kassaflödesanalys i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 246 219 344
Avskrivningar och nedskrivningar 94 101 139
Finansiella intäkter och kostnader 8 22 31
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -28 -12 -16
Resultatandel i intresse- och samföretag -15 -3 -9
Inkomstskatter 80 72 109
Förändring av rörelsekapital -55 -297 -278
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 331 102 320
Finansiella poster och skatter -69 -136 -167
Rörelseverksamhetens kassaflöde 261 -34 153
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -5 -400 -402
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -75 -53 -99
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 32 26 26
Kassaflöde från övriga investeringar 4 3 4
Investeringarnas kassaflöde -44 -425 -471
Finansieringens kassaflöde:
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16
Upptagna långfristiga lån 100 158 158
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -68 -63 -92
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -26 154 73
Betalda dividender -201 -184 -186
Finansieringens kassaflöde -179 65 -47
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 39 -393 -365
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 225 592 592
Kursdifferenser -10 -2
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 254 199 225

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida