Rapport över totalresultat
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Rapporteringsperiodens resultat 246 219 344
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer 6 -2
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 3 -1
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -51 1 -14
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 3 3
överförts till resultaträkningen -25 -1 -1
Kassaflödessäkring -20 10 18
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 12 -3 -4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -83 9 1
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter: -80 9
Rapporteringsperiodens totalresultat 166 228 344
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 164 225 339
Innehav utan bestämmande inflytande 2 4 5
166 228 344

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida