Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad Justerad
MEUR 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012
Omsättning 1 209 1 152 882 1 533 1 087 1 099
Övriga intäkter 18 31 7 12 11 35
Kostnader -1 071 -1 046 -793 -1 343 -958 -990
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -32 -32 -38 -33 -35
Resultatandel i intresse- och samföretag 4 6 5 7 3 -1
Rörelseresultat 130 110 69 171 110 108
Finansiella intäkter och kostnader -4 -5 1 -9 -11 -11
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25 1
Resultat före skatter 126 104 96 162 99 98
Inkomstskatter -31 -25 -23 -37 -23 -22
Rapporteringsperiodens resultat 95 79 73 124 77 77
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 94 78 72 123 75 76
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1 2 1
95 79 73 124 77 77
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,48 0,39 0,37 0,62 0,38 0,38

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida