Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Omsättning 3 243 3 191 4 725
Övriga intäkter 56 56 68
Kostnader -2 911 -2 837 -4 180
Avskrivningar och nedskrivningar -94 -101 -139
Resultatandel i intresse- och samföretag 15 3 9
Rörelseresultat 309 312 483
Finansiella intäkter och kostnader -8 -22 -31
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1 1
Resultat före skatter 326 291 453
Inkomstskatter -80 -72 -109
Rapporteringsperiodens resultat 246 219 344
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 244 216 339
Innehav utan bestämmande inflytande 2 4 5
246 219 344
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 1,24 1,09 1,72

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida