Förändring i eget kapital i sammandrag
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2013, justerad 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Betalda dividender -197 -3 -200
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16 16
Rapporteringsperiodens totalresultat -50 -32 4 244 2 168
Eget kapital 30.9.2013 336 61 -62 -11 -30 1 440 40 1 775
Eget kapital 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 30 1 666
Förändring i redovisningsprincip (IAS 19) -33 -33
Eget kapital 1.1.2012, justerad 336 61 2 5 -33 1 233 30 1 633
Betalda dividender -178 -6 -184
Rapporteringsperiodens totalresultat 1 10 -1 217 4 230
Eget kapital 30.9.2012, justerad 336 61 2 15 -33 1 272 27 1 680

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida