Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 317 miljoner euro (187). För januari-december 2013 var kassaflödet från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153). Förbättringen i kassaflödet berodde främst på den positiva utvecklingen av nettorörelsekapitalet, som var 313 miljoner euro i slutet av perioden (465). Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 913 miljoner euro (695). De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 388 miljoner euro (225).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 665 miljoner euro (794) i slutet av december 2013. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 94 miljoner euro Finansieringsprogrammen inkluderade finska företagscertifikatsprogram på 800 miljoner euro, varav 14 miljoner euro var utnyttjat. Räntebärande lån, netto, uppgick till 276 miljoner euro (567).

Finansieringsprogrammen i slutet av december 2013 inkluderade långfristiga lån på 571 miljoner euro, bekräftade icke uttagna långfristiga lån på 100 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 599 miljoner euro.

Soliditeten var 43,9% (41,3). Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,15 (0,32) tack vare den positiva utvecklingen av kassaflödet. Nyckeltalen för jämförelseperioden har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda). Effekten beskrivs i avsnittet om IFRS-tillägg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida