Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna för 2013 var i linje med avskrivningarna. Under rapportperioden uppgick bruttoinvesteringarna till 134 miljoner euro (513). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (402), och 129 miljoner euro (111) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Investeringarna anknöt främst till produktutveckling och utbyggnad av tillverkningskapaciteten på centrala tillväxtmarknader. Jämförelseperiodens bruttoinvesteringar inkluderar förvärvet av Hamworthy plc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 123 miljoner euro (139).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida