Marknadsutveckling

Power Plants

Måttlig aktivitet på kraftverksmarknaden

Aktiviteten på energiförsörjningsmarknaden sjönk överlag under 2013, då den makroekonomiska volatiliteten ledde till att investeringsbeslut sköts upp. Kundernas beslutsfattande påverkades också av de stora fluktuationerna i valutakurserna på flera tillväxtmarknader under andra och tredje kvartalet. Trots det fortsatte den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att stöda efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Wärtsiläs kraftverksnoteringar var högre under 2013 än året innan, även om nivån på noterade MW minskade något under fjärde kvartalet. Aktiviteten riktade sig fortfarande till kraftverk som drivs med naturgas.

Power Plants marknadsandel

Under första hälften av 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 18,8 GW, en minskning med 35% jämfört med första halvåret 2012 (28,8). Wärtsiläs andel av marknaden var 5,8% (4,9%).

 

Ship Power

Bättre utveckling på marinmarknaden

Totalt registrerades 2.201 nya kontrakt på fartyg under 2013. Aktiviteten på marknaden ökade avsevärt jämfört med 2012, då veterligen 1.090 fartyg beställdes. Under fjärde kvartalet 2013 registrerades 633 kontrakt på nybyggen. Orderaktiviteten var stark i alla betydande fartygssegment, vilket resulterade i en jämnare orderfördelning jämfört med året innan.

Motcykliska order spelade en viktig roll under 2013. De konkurrenskraftiga priserna på nybyggen och de nya fartygens förbättrade bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Även inom produkttankfartyg, LPG-tankfartyg och stora containerfartyg var marknaden aktiv. På gastankfartygsmarknaden (LNG- och LPG-tankfartyg) registrerades 39 kontrakt under fjärde kvartalet 2013, och saldot för hela året var 158 kontrakt. Orderingången för mobila borrenheter var positiv, i synnerhet vad gäller jack-up riggar. Orderingången för ankarhanteringsfartyg och offshoreservicefartyg var lägre än under de senaste åren.

Kina och Sydkorea hade en andel på 41% respektive 33% av alla bekräftade kontrakt 2013 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 15%.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 52% (49% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var fortfarande 10%, medan marknadsandelen inom hjälpmotorer minskade något till 4% (10 respektive 5% i slutet av föregående kvartal).


Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Servicemarknaden utvecklades positivt under fjärde kvartalet 2013, vilket var i linje med säsongsvariationerna. Efterfrågan från marinkunder ökade, i synnerhet på offshoremarknaden i Norge och kryssningsfartygsmarknaden i USA. Under 2013 var den övergripande utvecklingen på servicemarknaden stabil. Återhämtningen i aktiviteten under fjärde kvartalet kompenserade för den något svagare början på året. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var god under hela året, i synnerhet i Afrika. I det stora hela var aktiviteten inom marinservice tillfredsställande.

I slutet av 2013 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till 182.000 MW. På marinmarknaden sjönk det installerade beståndet något på grund av skrotningen av handelsfartyg med 2-taktsmotorer. Denna trend kompenserades av den fortsatta ökningen i det installerade beståndet av 4-taktsmotorer, i synnerhet i kraftverk.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida