Koncernchefens
översikt

”Tack vare ett starkt fjärde kvartal och vårt fokus på kostnadskontroll uppnådde den operativa lönsamheten för hela året 11,2%.”

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

Se webcasten

Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader


”Den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin påverkade Wärtsiläs utveckling år 2013. På grund av ogynnsamma valutakurser och några försenade leveranser var omsättningen något sämre än väntat. Lönsamheten var dock solid trots den minskade omsättningen. Tack vare ett starkt fjärde kvartal och vårt fokus på kostnadskontroll uppnådde den operativa lönsamheten för hela året 11,2%. Rörelseverksamhetens kassaflöde utvecklades väl och ökade till 578 milj. euro under året. Utvecklingen på marinmarknaden förbättrades avsevärt under 2013, och orderaktiviteten var god i alla huvudsakliga fartygssegment. På kraftverksmarknaden fortsatte kunderna att skjuta upp beslutsfattandet. Detta påverkade orderingången på koncernnivå som sjönk med 1% från året innan. Servicemarknaden var fortsatt stabil. Långfristiga avtal var fortfarande ett strategiskt fokusområde för affärsområdet Services, och jag är nöjd över att flera sådana kontrakt slöts under året.

Våra marknadsutsikter för 2014 är fortfarande försiktiga, även om utvecklingen ser något ljusare ut på vissa områden. Utifrån den nuvarande orderstocken och de projekt som är på gång förväntar vi oss att omsättningen ökar något under 2014, medan lönsamheten förväntas stannar på samma nivå som 2013.

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Koncernchef

%MCEPASTEBIN%

Wärtsiläs utsikter för 2014 

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Centralt under fjärde kvartalet
 • Orderingången var stabil och uppgick till 1.351 miljoner euro (1.357)
 • Omsättningen minskade med 8% till 1.411 miljoner euro (1.533)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,96 (0,89)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 201 miljoner euro, dvs. 14,2% av omsättningen (188 miljoner euro, dvs. 12,3%)
 • EBITA 208 miljoner euro, dvs. 14,8% av omsättningen (198 miljoner euro, dvs. 12,9%)
 • Resultat per aktie 0,74 euro (0,62)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 317 miljoner euro (187)

Händelser efter rapportperioden
 • Ett effektivitetsprogram som påverkar hela koncernen publicerades 29.1.2014

 

 

Centralt under rapportperioden januari-december 2013
 • Orderingången minskade med 1% till 4.872 miljoner euro (4.940)
 • Omsättningen minskade med 1% till 4.654 miljoner euro (4.725)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,05 (1,05)
 • Orderstocken minskade med 1% och uppgick till 4.426 miljoner euro (4.492) i slutet av perioden
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 520 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (517 miljoner euro, dvs. 10,9%)
 • EBITA 552 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (552 miljoner euro, dvs. 11,7%)
 • Resultat per aktie 1,98 euro (1,72)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153)
 • Dividendförslag 1,05 euro per aktie

 

Nyckeltal
Justerad3 Justerad3
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Förändring 1-12/2013 1-12/2012 Förändring
Orderingång 1 351 1 357 0% 4 872 4 940 -1%
Orderstock i slutet av perioden 4 426 4 492 -1%
Omsättning 1 411 1 533 -8% 4 654 4 725 -1%
Rörelseresultat (EBITA)1 208 198 5% 552 552 0%
% av omsättningen 14,8 12,9 11,9 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 201 188 7% 520 517 1%
% av omsättningen 14,2 12,3 11,2 10,9
Resultat före skatter 181 162 507 453
Resultat/aktie, EUR 0,74 0,62 1,98 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 317 187 578 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 276 567
Bruttoinvesteringar 134 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,15 0,32

1 EBITA visas utan poster av engångskaraktär på 20 miljoner euro (34) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 32 miljoner euro (35) under rapportperioden januari-december 2013. Under fjärde kvartalet uppgick posterna av engångskaraktär till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.
3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda).

 

 

Nästa sida