Nyckeltal

Justerad3 Justerad3
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Förändring 1-12/2013 1-12/2012 Förändring
Orderingång 1 351 1 357 0% 4 872 4 940 -1%
Orderstock i slutet av perioden 4 426 4 492 -1%
Omsättning 1 411 1 533 -8% 4 654 4 725 -1%
Rörelseresultat (EBITA)1 208 198 5% 552 552 0%
% av omsättningen 14,8 12,9 11,9 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 201 188 7% 520 517 1%
% av omsättningen 14,2 12,3 11,2 10,9
Resultat före skatter 181 162 507 453
Resultat/aktie, EUR 0,74 0,62 1,98 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 317 187 578 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 276 567
Bruttoinvesteringar 134 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,15 0,32

1 EBITA visas utan engångsposter på 20 miljoner euro (34) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 32 miljoner euro (35) under rapportperioden januari-december 2013. Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10).
2 EBIT visas utan engångsposter.
3 Siffrorna har justerats på grund av förändringar i redovisningen av pensioner (IAS 19 Ersättningar till anställda).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida