Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas (nivå 3) 15 15
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 1 1
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 5 5
Derivat (nivå 2) 20 20
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 571 576
Derivat (nivå 2) 21 21

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida