Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 2013 2012
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 259 826
Kursdifferenser -37 24
Företagsförvärv 426
Ökning 53 41
Avskrivningar och nedskrivningar -58 -61
Minskning och omgrupperingar 17 5
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 235 1 259
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 470 472
Kursdifferenser -12 1
Företagsförvärv 19
Ökning 76 70
Avskrivningar och nedskrivningar -66 -78
Minskning och omgrupperingar -20 -14
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 449 470

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida