Koncernens balansräkning, tillgångar
Justerad
MEUR 31.12.2013 31.12.2012
Anläggningstillgångar
Goodwill 914 942
Immateriella tillgångar 321 317
Materiella tillgångar 434 456
Förvaltningsfastigheter 15 14
Innehav i intresse- och samföretag 103 90
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 44
Räntebärande placeringar 1 1
Uppskjuten skattefordran 128 112
Övriga fordringar 5 24
1 935 2 000
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 367 1 322
Räntebärande fordringar 1 1
Kundfordringar 1 146 1 128
Skattefordringar 33 27
Övriga fordringar 339 334
Likvida medel 388 225
3 274 3 036
Tillgångar totalt 5 209 5 036
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
Justerad
MEUR 31.12.2013 31.12.2012
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -85 -12
Fond för verkligt värde -13 21
Försäkringsmatematiska vinster och förluster -43 -34
Balanserad vinst 1 587 1 393
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 844 1 766
Innehav utan bestämmande inflytande 40 26
Eget kapital totalt 1 884 1 791
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 571 545
Uppskjuten skatteskuld 84 95
Pensionsförpliktelser 107 99
Avsättningar 40 38
Erhållna förskott 86 88
Övriga skulder 4 3
892 868
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 94 249
Avsättningar 204 228
Erhållna förskott 827 607
Skulder till leverantörer 375 385
Skatteskulder 81 40
Övriga skulder 853 868
2 434 2 377
Skulder totalt 3 325 3 245
Eget kapital och skulder totalt 5 209 5 036

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida