Koncernens kassaflödesanalys
Justerad
MEUR 2013 2012
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 393 344
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 123 139
Finansiella intäkter och kostnader 19 31
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -29 -16
Resultatandel i intresseföretag -22 -9
Inkomstskatter 113 109
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 598 598
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -64 -234
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -88 -6
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 211 -38
Förändring av rörelsekapital 60 -278
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 658 320
Finansiella poster och skatter:
Ränte- och finansiella intäkter 23 14
Ränte- och finansiella kostnader -7 -71
Betalda skatter -97 -110
Finansiella poster och skatter -81 -167
Rörelseverksamhetens kassaflöde 578 153
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -392
Investeringar i intresse- och samföretag -1 -7
Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas -4 -3
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -129 -111
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 7 12
Överlåtelseinkomster från aktier i intressebolag 23
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 34 3
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 13 2
Erhållna dividender 1 2
Investeringarnas kassaflöde -79 -471
Kassaflöde efter investeringar 499 -318
Finansieringens kassaflöde:
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16
Upptagna långfristiga lån 153 158
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -157 -92
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -135 69
Betalda dividender -202 -186
Finansieringens kassaflöde -324 -47
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 176 -365
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 225 592
Kursdifferenser -13 -2
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 388 225

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida