Koncernens resultaträkning
Justerad
MEUR 2013 2012
Omsättning 4 654 4 725
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 187 -30
Tillverkning för eget bruk 19 15
Övriga intäkter 85 68
Material och tjänster -2 696 -2 527
Kostnader för ersättningar till anställda -1 104 -1 094
Avskrivningar och nedskrivningar -123 -139
Övriga kostnader -543 -543
Resultatandel i intresse- och samföretag 22 9
Rörelseresultat 500 483
Dividendintäkter 1 2
Ränteintäkter 3 4
Övriga finansiella intäkter 15 9
Räntekostnader -17 -22
Övriga finansiella kostnader -22 -25
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 1
Resultat före skatter 507 453
Inkomstskatter -113 -109
Räkenskapsperiodens resultat 393 344
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 391 339
Innehav utan bestämmande inflytande 3 5
393 344
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 1,98 1,72

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida