Rapport över totalresultat
Justerad
MEUR 2013 2012
Räkenskapsperiodens resultat 393 344
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -9 -2
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -1 1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -10 -1
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -72 -14
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 3
överförts till resultaträkningen -25 -1
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde -22 9
överförts till resultaträkningen -2 9
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Finansiella tillgångar som kan säljas
överförts till resultaträkningen 6
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 7 -2
överförts till resultaträkningen 1 -2
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -107 1
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -117
Räkenskapsperiodens totalresultat 276 344
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 275 339
Innehav utan bestämmande inflytande 2 5
276 344

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida