Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad
MEUR 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012
Omsättning 1 411 1 209 1 152 882 1 533 1 087
Övriga intäkter 29 18 31 7 12 11
Kostnader -1 226 -1 071 -1 046 -793 -1 343 -958
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -30 -32 -32 -38 -33
Resultatandel i intresse- och samföretag 7 4 6 5 7 3
Rörelseresultat 191 130 110 69 171 110
Finansiella intäkter och kostnader -11 -4 -5 1 -9 -11
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25
Resultat före skatter 181 126 104 96 162 99
Inkomstskatter -33 -31 -25 -23 -37 -23
Räkenskapsperiodens resultat 147 95 79 73 124 77
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 147 94 78 72 123 75
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1 2
Totalt 147 95 79 73 124 77
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie, euro 0,74 0,48 0,39 0,37 0,62 0,38

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida