Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666
Förändring i redovisningsprincip (IAS 19) -33 -33 -33
Eget kapital 1.1.2012, justerad 336 61 2 5 -33 1 233 1 604 30 1 633
Omräkningsdifferenser -14 -14 -14
Finansiella tillgångar som kan säljas
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 3 3 3
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -1 -1 -1
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 7 7 7
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 7 7 7
Förmånsbestämda planer -1 -1 -1
Totalresultat -14 16 -1 1 1
Räkenskapsperiodens resultat 339 339 5 344
Räkenskapsperiodens totalresultat -14 16 -1 338 340 5 344
Transaktioner med aktieägare
Betalda dividender -178 -178 -9 -186
Eget kapital 31.12.2012 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
Omräkningsdifferenser -73 -73 -1 -74
Finansiella tillgångar som kan säljas
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 1 1 1
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -19 -19 -19
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -14 -14 -14
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -2 -2 -2
Förmånsbestämda planer -9 -9 -9
Totalresultat -73 -34 -9 -116 -1 -117
Räkenskapsperiodens resultat 391 391 3 393
Räkenskapsperiodens totalresultat -73 -34 -9 391 275 2 276
Transaktioner med aktieägare
Betalda dividender -197 -197 -4 -201
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16 16
Eget kapital 31.12.2013 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida