Marknadsutsikter

Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad. Den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas växa något till följd av den estimerade BNP-tillväxten 2014. Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny energiförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore har förbättrats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Dessutom stöder det aktuella oljepriset aktiviteten inom offshore, inklusive prospektering i tuffa förhållanden och på djupt vatten. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Den totala beställningsaktiviteten väntas fortsätta på en förbättrad nivå, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. På grund av den relativt höga aktiviteten inom det traditionella handelsfartygssegmentet under 2013 kan en lite svacka uppstå i orderingången inom handelsfartyg under 2014.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.


Wärtsiläs utsikter för 2014


Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida