Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering och timingen av större projekt. Bristande efterfrågan på råvaror såsom mineraler kan påverka industriella kunders investeringsbeslut.

Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustrin är fortfarande en utmaning, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Överkapaciteten är fortfarande ett problem då den långa orderboken från skeppsbyggnadsboomen har levererats. Dessutom är finansieringen utsatt för press på grund av bankernas försiktighet. Investeringar i offshoreprospektering och -produktion är mycket känsliga för förändringar i oljepriset. Men de gällande oljepriserna stöder offshoreindustrins operativa aktiviteter i tuffare förhållanden och på djupare vatten.

Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Under 2013 ställdes två onormalt stora skadeståndskrav på koncernen. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida