Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Hållbarhetsmålsättningar

Wärtsiläs mål för minskning av GHG-utsläpp och andra utsläpp

Mål Tidsschema Status
Att minska den absoluta energiförbrukningen (GWh) med minst 10% fram till 2016 jämfört med den genomsnittliga energiförbrukningen 2005. 2016 I slutet av 2014 uppgick energibesparingarna till 37,5 GWh. Detta är 80% av det slutliga energisparmålet.
Att skapa lösningar som gör det möjligt att ersätta infrastruktur för flytande bränslen med medelstora LNG-baserade lösningar. 2015 Kontraket på det första nyckelfärdiga projektet slöts med Manga LNG Oy. Förstudierna pågår i Indonesien för att utveckla en biogasanläggning med lokala partner.
Att reducera utsläpp genom gaskonversionsprojekt. 2015 Sedan 2004 har Wärtsilä genomfört gaskonversioner för mer än 28 installationer med en total effekt på 925 MW. Under 2014 har Wärtsilä fått order på gaskonversioner för tre kraftverk med en total effekt på 161 MW.
Att öka den totala elektriska nettoeffektiviteten i kraftverk med enkel och kombinerad cykel i cyklisk drift. 2015 År 2014 sålde Wärtsilä ett flexicycle-kraftverk på 140 MW till Mexiko med den högsta verkningsgraden någonsin bland Wärtsiläs alternativ. Totalt fyra flexicycle-kraftverk såldes under året. Tack vare lanseringen av turbogeneratorn kan Wärtsilä uppnå en nettoverkningsgrad på 50% i anläggningsförhållanden. Wärtsilä Dry Flexicycle, som har en hög elektrisk verkningsgrad och en minimal vattenförbrukning, har erbjudits flera projekt.
Att påverka utvecklingen av marknaderna för dynamiska kraftverk för att möjliggöra integration av förnybar energi i stor skala. 2015 Wärtsilä har deltagit i flera studier om värdet av flexibilitet i kraftförsörjningssystem. Wärtsilä har också utvärderat olika modeller för kraftförsörjningsmarknaden och deras förmåga att säkerställa en tillräcklig flexibilitet hos kraftförsörjningssystemen. Wärtsilä har fört en aktiv dialog med olika intressenter om dynamiska kraftförsörjningsmarknader.
Att reducera effektsvinnet i elektriska propulsionssystem med 3–5% med hjälp av mellanspänningssystem. 2015 Validering och verifiering i full skala av MV-frekvensomvandlare för medelspänning började under första kvartalet 2014, valideringen av konceptet MV LLC (medium voltage low loss concept) fortsätter under 2015. Den målsatta minskningen väntas vara uppnådd i slutet av 2015.
Utveckling av lösningar för prestandahantering för olika slags fartyg som möjliggör en högre effektivitet. 2012 Wärtsiläs kontroll- och kommunikationscenter (3C) är klart och berett på pilotprojekt.
Att utveckla 10 nya Wärtsilä Optimiser-lösningar med vars hjälp kunder kan optimera livscykelprestandan. 2015 I anslutning till Wärtsilä Services strategi ”Go Digital” kommer man under 2015 att satsa kraftigt på konceptet för konditionsbaserad övervakning och underhåll av all utrustning som Wärtsilä levererar till fartyg och kraftverk med Wärtsilämotorer eller -propulsionssystem samt distanstjänster för all kundsupport. Syftet är att förbättra slutkundernas affärsverksamhet samt deras tillgångars effektivitet, tillförlitlighet och optimering.
Att reducera GHG-utsläpp med 3% genom förbättring av motorns verkningsgrad. 2015 Målet har uppnåtts.
Utvidgning av den gasbaserade portföljen. 2015 12 sålda LNGPac under 2014.
Simulering av tillväxt inom LNG-drivna OSV:er (offshorestödfartyg). 2015

Wärtsilä fick

  • två order på LNG-drivna OSV:er till Nordsjön
  • en order på en LNG-driven RoPax till Östersjön
  • tre order på LNG-drivna färjor till Kanada
  • en order på en LNG-driven bogserbåt till Mellanöstern.
Att expandera LNG-applikationer till nya fartygstyper och underlätta konvertering till LNG-drift. 2015

Wärtsilä har fått order på LNG-drivna motorer till nya fartygstyper:

  • isbrytare
  • cementlastfartyg (bulklastfartyg)
  • hamnbogserbåt
  • isbrytande LNG-tankfartyg
Leverans av konsultationsprojekt relaterade till miljö och energieffektivitet: 10 projekt. 2015 År 2014 fokuserade Wärtsiläs konsultationsprojekt på iakttagande av miljölagstiftning, hållbar utveckling och vissa aspekter av energibesparingar. Under 2014 såldes sammanlagt 11 projekt relaterade till konsultation, design och leverans av maskinvara. Målet har uppnåtts.

 

Minskad vattenförbrukning

Mål Tidsschema Status
Att vidareutveckla torra koncept för högeffektiva kombicykellösningar. 2015 Den första leveransen är på väg. Kraftverket på 355 MW till El Salvador kommer att förses Wärtsiläs system med torr kombicykel. Ansökan om internationellt patent som lämnades in 2013 väntas träda i kraft under 2015.

Wärtsiläs mål för en förbättrad total prestanda

Mål Tidsschema Status
3 livscykelbedömningar. 2015 De potentiella produktkategorierna för livscykelbedömningen har setts över. Den första livscykelbedömningen pågår.

 

Wärtsiläs sociala mål

Mål Tidsschema Status
Att göra Wärtsilä till en arbetsplats där alla medarbetare kan göra så bra ifrån sig som möjligt och utveckla sin karriär – att skapa ett företag med jämlika möjligheter. Fortlöpande Rekrytering: 63% intern rekrytering på arbetsnivå 3 och upp till 37% extern rekrytering. År 2014 var antalet utbildningsdagar per medarbetare 4,2 (4,1).
Att utveckla nya arbetssätt med leverantörer för att värna om Wärtsiläs engagemang för hållbar utveckling. 2015 År 2014 genomfördes periodiska utvärderingar av nyckelleverantörer enligt en ny modell, och i slutet av 2014 hade Wärtsilä utvärderat 95% av leverantörerna inom ramen för Wärtsilä Supply Management.
Andelen utvecklingssamtal omfattar 100%. Fortlöpande Sammanlagt 92% av medarbetarna hade slutfört utvecklingssamtalen i slutet av 2014.
Att implementera certifierade EHS-ledningssystem i alla
dotterföretag (exklusive rena försäljningskontor).
Fortlöpande Två nya OHSAS 18001-certifierade och två nya ISO 14001-certifierade företag under 2014. År 2014 introducerades ett nytt ledningssystem som omfattar de nya globala EHS-instruktionerna.
Att på lång sikt uppnå målet noll arbetslyckor som leder till förlorad arbetstid. Fortlöpande Wärtsilä fortsatte att förbättra, stärka och sprida säkerhetskulturen. I slutet av 2014 hade över 8.900 anställda slutfört den fyra timmar långa e-utbildningen, som fokuserar på Wärtsiläs Noll arbetsolyckor-mål. Den positiva trenden fortsatte 2014, och frekvensen för arbetsolyckor som orsakade förlorad arbetstid var 3,5 (4,4).
Att implementera verksamhetsprinciperna i hela organisationen. 2014 I slutet av 2014 hade 17.220 medarbetare, dvs. 95% av alla anställda, slutfört utbildningen.
Att stärka antikorruptions- och brokerutbildningen av nyckelpersoner och engagera alla nyckelpersoner i arbetet mot korruption. Mål 2014: 80% av nyckelpersonerna har genomgått utbildningen. 2014 I slutet av 2014 hade 14.683 medarbetare (81%) slutfört utbildningen.
Att genomföra tre samhällstödande projekt fram till 2015. 2015 Tre samhällsprojekt genomfördes. Wärtsilä gav bistånd till två skolbyggen i Sydsudan. Dessutom genomförde Wärtsilä ett ParticipAid-biståndsprogram i Finland. Målet har uppnåtts.
Att förbättra arbetshälsan och öka produktiviteten genom att minska kostnaderna för sjukfrånvaro. 2015 Analyser utförs i valda länder, handlingsplaner utarbetas och följs upp lokala företag.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.