Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för första kvartalet uppgick till 111 miljoner euro (84). Wärtsiläs fokus på rörelsekapitalet gav resultat eftersom nettorörelsekapitalet uppgick till 292 miljoner euro (446) i slutet av perioden. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 965 miljoner euro (810). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 242 miljoner euro (205) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 599 miljoner euro (579). Dividender på totalt 209 miljoner euro (199) betalades under första kvartalet.

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 633 miljoner euro (890) i slutet av mars 2014. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 94 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande skulder uppgick till 390 miljoner euro (668) och skuldsättningsgraden till 0,22 (0,42). De långfristiga lånen uppgick till 539 miljoner euro och de icke uttagna långsiktiga lånen till 100 miljoner euro.

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.3.2014 31.12.2013
Likvida medel 242 388
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 699 699
Likvida beredskap 941 1 087
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 23
Företagscertifikat 4 14
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 937 1 073
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 23
31.3.2014 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 40 månader och de långfristiga lånens 41 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?