Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Marknadsutveckling

Power Plants

Fortsatt osäkerhet på kraftförsörjningsmarknaden

Läget på kraftförsörjningsmarknaden var en utmaning under första kvartalet eftersom kunderna fortsatte att skjuta upp investeringsbesluten på grund av den makroekonomiska osäkerheten och fluktuationerna i valutakurserna på tillväxtmarknaderna. De geopolitiska spänningarna i Ukraina ökade osäkerheten för investeringar på den ryska marknaden. Trots denna utveckling fortsatte den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att stöda den underliggande efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Wärtsiläs kraftverksnoteringar förbättrades något under första kvartalet, och fokus låg fortfarande på naturgasdrivna kraftverk.

Power Plants marknadsandel

Under 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över 5 MW) till 73,2 GW, en minskning med 3% jämfört med 2012 (75,4). Wärtsiläs andel av marknaden var 3,3% (4,2%). De globala siffrorna inkluderar exceptionellt stora order på 11 GW från Algeriet.

Ship Power 

Aktiviteten på marinmarknaden på en sund nivå

Under första kvartalet 2014 registrerades 523 kontrakt på nybyggen. Detta motsvarar en ökning i orderaktiviteten på ca 83% jämfört med antalet kontrakt som rapporterades under motsvarande period 2013. På marknaden för handelsfartyg var aktiviteten livligast inom bulklastfartyg. Marknaden för gastankfartyg (LNG och LPG-tankfartyg) var fortsatt aktiv, och totalt 43 kontrakt registrerades under första kvartalet. Offshoremarknaden var stabil, och efterfrågan på produktionsenheter fortsatte. Frakt- och dagspriserna var fortfarande låga men ändå högre än i fjol i genomsnitt. Priserna på nybyggen har fortsatt att stiga i en måttlig takt. Det har blivit något lättare att få finansiering på bättre villkor.

Kina fick 42% och Sydkorea 35% av de fastslagna kontrakten enligt kompenserat bruttotonnage (CGT), medan 13% gick till Japan. Kinesiska skeppsvarv strävar efter att diversifiera sin produktmix genom att fokusera på mer komplexa fartyg och offshoreprojekt, och dessa satsningar börjar så småningom ge resultat.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 51% (52% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var 9%, medan marknadsandelen inom hjälpmotorer var 3% (10 respektive 4% i slutet av föregående kvartal).

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var stabil under första kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Efterfrågan var jämn på både marin- och kraftverksmarknaden, medan den ökade något för marinen och gruvindustrin. Om man ser på regionerna så var utvecklingen fortsatt positiv på bägge slutmarknader i Sydeuropa och Afrika. Aktiviteten var särskilt livlig på marinservicemarknaden i USA och inom kraftverksrelaterad service i Mellanöstern.

Anteckningen

Skapa en anteckning?