Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

I linje med våra förväntningar utvecklades omsättningen under första kvartalet väl, och lönsamheten var 8,9%. Även det operativa kassaflödet utvecklades positivt.

–Björn Rosengren, Koncernchef

Se webcasten

Sund utveckling inom Ship Power och Services kompenserar för utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden

”I linje med våra förväntningar utvecklades omsättningen under första kvartalet väl, och lönsamheten var 8,9%. Även det operativa kassaflödet utvecklades positivt. Kraftverksmarknaden är fortfarande en utmaning, eftersom kunder fortsätter att skjuta upp investeringsbeslut på grund av den globala ekonomiska osäkerheten och valutafluktuationerna på tillväxtmarknaderna. Aktiviteten på marinmarknaden var emellertid på en sund nivå, och affärsområdet Ship Power presterade bra, vilket delvis kompenserade för de rådande utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden. Flera order bokades på offshorestödfartyg, och orderingången för flerbränslelösningar och gashanteringssystem för handelsfartyg var aktiv. Efterfrågan på tjänster var stabil på våra bägge slutmarknader.

Eftersom marknadsläget är fortsatt volatilt fortsätter vi att fokusera på att förbättra effektiviteten och vår konkurrenskraft. De omstruktureringsåtgärder som offentliggjordes i januari har framskridit planenligt och bidrar till att förbättra effektiviteten. Utifrån dessa åtgärder, den nuvarande orderboken och den stabila servicemarknaden förblir våra utsikter för 2014 oförändrade.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2014 OFÖRÄNDRADE

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.


CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2014

  • Orderingången minskade med 16% till 1.142 miljoner euro (1.352)

  • Omsättningen ökade med 15% till 1.012 miljoner euro (882)

  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,13 (1,53)

  • Rörelseresultatet före engångsposter var 90 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (70 miljoner euro, dvs. 8,0%)

  • Resultat per aktie 0,31 euro (0,37)

  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 111 miljoner euro (84)

  • Orderstocken minskade med 10% och uppgick till 4.505 miljoner euro (4.998) i slutet av perioden


Nyckeltal

MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 2013
Orderingång 1 142 1 352 -16% 4 872
Orderstock i slutet av perioden 4 505 4 998 -10% 4 426
Omsättning 1 012 882 15% 4 654
Rörelseresultat (EBIT)1 90 70 28% 520
% av omsättningen 8,9 8,0 11,2
Resultat före skatter 2 81 96 507
Resultat/aktie, EUR 2 0,31 0,37 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 111 84 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 390 668 276
Bruttoinvesteringar 22 25 134
Nettoskuldsättningsgrad 0,22 0,42 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter på 6 miljoner euro (1) under rapportperioden.
2 Jämförelsesiffrorna inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna.