Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Balansräkning i sammandrag
MEUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 235 1 253 1 235
Materiella tillgångar 440 451 449
Innehav i intresse- och samföretag 109 95 103
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 23 15
Uppskjuten skattefordran 123 122 128
Övriga fordringar 6 20 5
1 928 1 964 1 935
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 394 1 487 1 367
Övriga fordringar 1 478 1 334 1 518
Likvida medel 242 205 388
3 114 3 026 3 274
Tillgångar totalt 5 042 4 990 5 209
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 369 1 268 1 508
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 705 1 604 1 844
Innehav utan bestämmande inflytande 38 25 40
Eget kapital totalt 1 743 1 629 1 884
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 539 578 571
Uppskjuten skatteskuld 82 92 84
Övriga skulder 188 235 237
810 905 892
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 94 312 94
Övriga skulder 2 395 2 144 2 340
2 489 2 456 2 434
Skulder totalt 3 299 3 361 3 325
Eget kapital och skulder totalt 5 042 4 990 5 209

Anteckningen

Skapa en anteckning?