Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

     

 

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 63 73 393
Avskrivningar och nedskrivningar 29 32 123
Finansiella intäkter och kostnader 3 -1 19
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -2 -26 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag -9 -5 -22
Inkomstskatter 18 23 113
Förändring av rörelsekapital 32 14 60
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 135 111 658
Finansiella poster och skatter -24 -27 -81
Rörelseverksamhetens kassaflöde 111 84 578
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -1 -4 -5
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -14 -20 -122
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 27 34
Kassaflöde från övriga investeringar 1 1 14
Investeringarnas kassaflöde -15 3 -79
Finansieringens kassaflöde:
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16
Upptagna långfristiga lån 50 153
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -26 -23 -157
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -6 63 -134
Betalda dividender -209 -199 -202
Finansieringens kassaflöde -241 -109 -324
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -145 -21 176
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 388 225 225
Kursdifferenser -1 1 -13
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 242 205 388

Anteckningen

Skapa en anteckning?