Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Rapport över totalresultat
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Rapporteringsperiodens resultat 63 73 393
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer 8 -9
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 -1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser 1 -6 -72
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 1
överförts till resultaträkningen -25 -25
Kassaflödessäkring 7 -22 -24
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -2 12 14
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 6 -41 -107
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter: 6 -35 -117
Rapporteringsperiodens totalresultat 68 37 276
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 68 36 275
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2
68 37 276

Anteckningen

Skapa en anteckning?