Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad
MEUR 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012
Omsättning 1 012 1 411 1 209 1 152 882 1 533
Övriga intäkter 18 29 18 31 7 12
Kostnader -925 -1 226 -1 071 -1 046 -793 -1 343
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -29 -30 -32 -32 -38
Resultatandel i intresse- och samföretag 9 7 4 6 5 7
Rörelseresultat 84 191 130 110 69 171
Finansiella intäkter och kostnader -3 -11 -4 -5 1 -9
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25
Resultat före skatter 81 181 126 104 96 162
Inkomstskatter -18 -33 -31 -25 -23 -37
Rapporteringsperiodens resultat 63 147 95 79 73 124
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 62 147 94 78 72 123
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1 1
63 147 95 79 73 124
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,31 0,74 0,48 0,39 0,37 0,62

Anteckningen

Skapa en anteckning?