Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

     

 

Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–3/2014 1–3/2013 2013
Omsättning 1 012 882 4 654
Övriga intäkter 18 7 85
Kostnader -925 -793 -4 137
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -32 -123
Resultatandel i intresse- och samföretag 9 5 22
Rörelseresultat 84 69 500
Finansiella intäkter och kostnader -3 1 -19
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 25
Resultat före skatter 81 96 507
Inkomstskatter -18 -23 -113
Rapporteringsperiodens resultat 63 73 393
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 62 72 391
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 3
63 73 393
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,31 0,37 1,98

Anteckningen

Skapa en anteckning?