Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

     

 

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Betalda dividender -207 -2 -209
Rapporteringsperiodens totalresultat 3 5 61 68
Eget kapital 31.3.2014 336 61 -82 -8 -43 1 441 38 1 743
Eget kapital 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Betalda dividender -197 -2 -199
Rapporteringsperiodens totalresultat -7 -35 5 72 1 37
Eget kapital 31.3.2013 336 61 -19 -13 -29 1 268 25 1 629

Anteckningen

Skapa en anteckning?