Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Marknadsutsikter

Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad. Trots fortsatta uppskjutningar i kundernas investeringsbeslut väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas växa något till följd av den estimerade BNP-tillväxten 2014. Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.  

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore är på plats. Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket gynnar handelsfartygsmarknaden. Inom offshoresegmentet stöder det aktuella oljepriset investeringar. Dessutom stöder den starka orderboken för borriggar orderingången för offshorestödfartyg, och efterfrågan på produktionsenheter fortsätter. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar intresset för användning av gas som bränsle. Det har blivit lättare att få finansiering tack vare fler alternativ och bättre villkor. Den totala orderingången väntas vara i linje med 2013, även om det gäller att komma ihåg den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera nytt tonnage. Offshoreaktiviteten väntas vara stabil och shippingmarknaden sund, även om antalet order på traditionella handelsfartyg kan sjunka något. Marknaden för gastankfartyg väntas förbli aktiv, speciellt inom LPG-fartygssegmentet.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt god. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare, och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.

Wärtsiläs utsikter för 2014 oförändrade

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?