Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering för och timingen av större projekt. Bristande efterfrågan på råvaror såsom mineraler kan påverka industriella kunders investeringsbeslut.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustri är fortfarande en utmaning, och utsikterna för den globala ekonomin är fortsättningsvis något osäkra. Investeringar i prospektering och -produktion inom offshoresegmentet är mycket känsliga för förändringar i oljepriset. Dessutom kan stigande produktionskostnader i kombination med relativt stabila priser på olja och gas skjuta upp vissa operatörers investeringar. Överkapaciteten på marknaden för traditionella handelsfartyg är fortfarande en osäkerhetsfaktor, eftersom nya fartyg som beställdes under byggboomen har levererats. Trenden med långsam drift bidrar till att absorbera denna överkapacitet.

Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Enligt koncernens policy skall avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen för år 2013 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?