Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till 61 miljoner euro (38). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2014 var 172 miljoner euro (122). Rörelsekapitalet var 339 miljoner euro (508) i slutet av rapportperioden. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 840 miljoner euro (838). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 345 miljoner euro (219) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 599 miljoner euro (529).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 696 miljoner euro (889) i slutet av juni 2014. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 102 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 595 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 350 miljoner euro (658) och skuldsättningsgraden till 0,19 (0,40). 

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.6.2014 31.3.2014
Likvida medel 345 242
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter  599  699
Likvida beredskap 944 941
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 20
Företagscertifikat  4
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 944 937
% av omsättningen (rullande 12 månader)  20  20
30.6.2014 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 46 månader och de långfristiga lånens 47 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?