Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Omsättning

Under andra kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 2% till 1.132 miljoner euro (1.152) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 233 miljoner euro (369), en minskning med 37%. Ship Powers omsättning uppgick under andra kvartalet till 431 miljoner euro (320), vilket var 35% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 468 miljoner euro (465). Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från reservdelar och långfristiga kontrakt.

Omsättningen under januari-juni 2014 ökade med 5% till 2.144 miljoner euro (2.034). Power Plants omsättning uppgick till 424 miljoner euro (570), en minskning med 26%. Ship Powers omsättning ökade med 43% och uppgick till 818 miljoner euro (571). Services omsättning var stabil och uppgick till 903 miljoner euro (899). Power Plants stod för 20%, Ship Power för 38% och Services för 42% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2014 var denominerad i euro, 16% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Förändring 1-6/2014 1-6/2013 Förändring 2013
Power Plants 233 369 -37% 424 570 -26% 1 459
Ship Power1 431 320 35% 818 571 43% 1 357
Services 468 465 1% 903 899 0% 1 842
Övrig2 -2 -7 -2
Omsättning totalt 1 132 1 152  -2% 2 144 2 034 5% 4 654
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
2 Övrig omsättning består av säkringar som inte har allokerats till affärsområdena.

Anteckningen

Skapa en anteckning?