Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet ökade med 9% till 1.163 miljoner euro (1.071). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 2% (1.142 miljoner euro under första kvartalet 2014). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 1,03 (0,93).

Power Plants orderingång under andra kvartalet uppgick till 244 miljoner euro (217), vilket var 12% mer än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 48% (165 miljoner euro under första kvartalet 2014). Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order på ett nyckelfärdigt kraftverk på 47 MW från Saudiarabien. Orderaktiviteten var globalt fragmenterad.

Ship Powers orderingång under andra kvartalet uppgick till 409 miljoner euro (384), en ökning med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 12% (467 miljoner euro under första kvartalet 2014). Orderaktiviteten var störst inom gastankfartyg och offshore. De offshorerelaterade beställningarna inkluderade en order på generatoraggregat med SCR-katalysatorer till två nya oljefältsfartyg som byggs för norska Siem Offshore A/S. Inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor fick Wärtsilä en order från Finnlines på avgasreningssystem till sex av rederiets fartyg som opererar i Östersjön och Nordsjön. Intresset för avgasreningssystem ökade något under andra kvartalet, och sammanlagt 11 system beställdes till 10 fartyg. Handelsfartygssegmentet stod för 50% av orderingången under andra kvartalet, medan offshore stod för 28% och marinen för 10%. Passagerarfartygen stod för 6% av orderingången och specialfartygen för 5%. Andelen övriga order var 1%.

Orderingången för affärsområdet Services under andra kvartalet var 510 miljoner euro (469), en ökning med 9% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var orderingången stabil (510 miljoner euro under första kvartalet 2014). Flera kontrakt om marinservice slöts under andra kvartalet. Inom LNG-segmentet slöt Services tekniska förvaltningsavtal som omfattade sammanlagt 15 fartyg ägda av de grekiska rederierna Dynagas Ltd, TMS Cardiff Gas Ltd och Maran Gas Maritime Inc. Ett treårigt serviceleveransavtal ingicks med norska DOF Group. Avtalet omfattar all Wärtsilä-utrustning på ca 30 fartyg som opererar i Norge, Brasilien och Singapore. Dessutom kompletterades ett befintligt femårigt underhållsavtal mellan Wärtsilä och USA-baserade Prestige Cruise Holdings Inc. med två fartyg.

Den totala orderingången under rapportperioden januari-juni 2014 uppgick till 2.305 miljoner euro (2.424), en minskning med 5% jämfört med motsvarande period 2013. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,07 (1,19). Power Plants orderingång var 409 miljoner euro (623), 34% lägre än 2013. Ship Powers orderingång var 875 miljoner euro (827), 6% högre än för motsvarande period året innan. Services orderingång under rapportperioden uppgick till 1.021 miljoner euro (974), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period 2013.

Orderingång per affärsområde
MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Förändring 1-6/2014 1-6/2013 Förändring 2013
Power Plants 244 217 12% 409 623 -34% 1 292
Ship Power1 409 384 6% 875 827 6% 1 695
Services 510 469 9% 1 021 974 5% 1 885
Orderingång totalt 1 163 1 071 9% 2 305 2 424  -5% 4 872
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
Orderingång Power Plants
MW 4-6/2014 4-6/2013 Förändring 1-6/2014 1-6/2013 Förändring 2013
Olja 309 67 361% 470 204 130% 444
Gas 281 286 -2% 516 909 -43% 1 957
Orderingång totalt 590 353  67% 986 1 113  -11% 2 401

Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd uppgick till 92 miljoner euro (113) under rapportperioden januari-juni 2014. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?