Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.554 miljoner euro (4.763), en minskning med 4%. Jämfört med slutet av 2013 ökade orderstocken med 3%. Power Plants orderstock var 1.322 miljoner euro (1.638), en minskning med 19%. Ship Powers orderstock var 2.367 miljoner euro (2.292), vilket var 3% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 4% till 865 miljoner euro (833).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.6.2014 30.6.2013 Förändring 31.12.2013
Power Plants 1 322 1 638 -19% 1 367
Ship Power1 2 367 2 292 3% 2 308
Services 865 833 4% 751
Orderstock totalt  4 554 4 763 -4% 4 426
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?