Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Marknadsutveckling

Power Plants

Fortsatt osäkerhet på kraftförsörjningsmarknaden

Kraftförsörjningsmarknaden var fortfarande en utmaning under andra kvartalet då den makroekonomiska osäkerheten och den geopolitiska utvecklingen fortsatte att skjuta upp kundernas beslutsfattande. Trots denna utveckling fortsätter den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att skapa efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Wärtsiläs kraftverksnoteringar förbättrades märkbart under andra kvartalet, och fokus låg fortfarande på naturgasdrivna kraftverk.

Power Plants marknadsandel

Under 2013 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över 5 MW) till 73,2 GW, en minskning med 3% jämfört med 2012 (75,4). Wärtsiläs andel av marknaden var 3,3% (4,2%). De globala siffrorna inkluderar exceptionellt stora order på 11 GW från Algeriet.

Ship Power

Marinmarknaden var aktiv, speciellt inom gastankfartyg

Under första hälften av 2014 registrerades 973 nya fartygskontrakt, varav 342 under andra kvartalet. Den totala marknadsvolymen var högre än året innan då 749 kontrakt registrerades för de första sex månaderna. Orderaktiviteten har emellertid avtagit mot sommaren. Orderaktiviteten inom gastankfartyg (LNG och LPG) var gedigen och resulterade i sammanlagt 84 kontrakt under första hälften av 2014, jämfört med 49 året innan. Beställningarna på offshoreenheter var på en stabil nivå. Priserna på nybyggen fortsatte att stiga men i en långsammare takt eftersom den avtagande orderaktiviteten pressar priserna. På den traditionella handelssjöfartsmarknaden sjönk fraktpriserna under andra kvartalet, i synnerhet inom tankfartyg och bulklastfartyg. Inom LPG-tankfartyg var fraktpriserna goda.

Kina och Sydkorea fortsatte att dominera varvsindustrin med en andel på 45% respektive 27% av alla bekräftade kontrakt 2014 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Japans andel var 17%. Under första hälften av 2014 gick 124 order till andra länder än dessa tre ledande varvsländer. 

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 52% (51% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var 11%, medan marknadsandelen inom hjälpmotorer var 2% (9 respektive 3% i slutet av föregående kvartal). 

Services

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var stabil under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Utvecklingen i offshoresegmentet var positiv, vilket delvis kompenserade för den något lägre aktiviteten på handelsfartygsmarknaden. Geografiskt sett var efterfrågan på marinservice särskilt god i Kina och Sydeuropa. Servicemarknaden för kraftverk var aktiv tack vare den höga energiproduktionen i Mellanöstern, Afrika och södra Europa, speciellt Frankrike.

Anteckningen

Skapa en anteckning?