Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

De pågående omstruktureringsåtgärderna samt Ship Powers och Services förbättrad prestanda kompenserade för de låga volymerna inom Power Plants och ledde till att lönsamheten ökade till 9,9%.

-Björn Rosengren, Koncernchef

Se webcasten

Lönsamheten utvecklades väl

”Utvecklingen under första hälften av 2014 var positiv. Jag är nöjd med att kunna konstatera att de pågående omstruktureringsåtgärderna redan har förbättrat vårt rörelseresultat. De besparingar som vi uppnått genom dessa åtgärder samt Ship Powers och Services förbättrad prestanda kompenserade för de låga volymerna inom Power Plants och ledde till att lönsamheten ökade till 9,9%.

Beställningarna på marinmarknaden var på en aktiv nivå, och Ship Powers orderingång under andra kvartalet utvecklades positivt, i synnerhet inom offshore och gastankfartyg. Utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden fortsatte dock att påverka affärsområdet Power Plants. Orderingången var fortfarande rätt låg, även om den ökade från den svaga nivån under första kvartalet. Jag är övertygad om att aktiviteten kommer att öka under andra halvåret. För affärsområdet Services var kvartalet aktivt vad gäller nya långsiktiga servicekontrakt med marinkunder. Intresset för avtal är fortfarande störst inom de mer specialiserade fartygssegmenten.

I juli meddelade Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation att de kommer att etablera ett samföretag som tar över hela ansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotoraffärsområde. Vårt innehav i samföretaget kommer att vara 30%. Affärsområdet Services kommer även i fortsättningen att ha serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Partnerskapet kommer att stärka positionen för Wärtsiläs tvåtaktsteknik på marknaden för marinmotorer och skapa en solid grund för framtida investeringar i ledande tvåtaktsteknik och kundstöd. Transaktionen kommer att ha en positiv inverkan på vår fortsatta verksamhet, och därför har vi höjt vår lönsamhetsprognos för 2014 till ca 11,5%. Vi har också justerat förväntningarna för omsättningstillväxten till ca 5%.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2014 HAR REVIDERATS

Wärtsilä estimerar att lönsamheten för 2014 (EBIT% före engångsposter) kommer att ligga kring 11,5% till följd av transaktionen gällande tvåtaktsmotorverksamheten. Omsättningen väntas öka med ca 5%.

Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 11%.


Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 9% till 1.163 miljoner euro (1.071)

 • Omsättningen minskade med 2% till 1.132 miljoner euro (1.152)

 • Orderingång jämfört med fakturering 1,03 (0,93)

 • Rörelseresultatet före engångsposter var 122 miljoner euro, dvs. 10,8% av omsättningen (111 miljoner euro, dvs. 9,6%)

 • Resultat per aktie 0,42 euro (0,39)

 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 61 miljoner euro (38)

Händelser efter rapportperioden

 • Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation meddelade att de kommer att etablera ett samföretag som tar över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Tvåtaktsmotorverksamheten rapporteras i fortsättningen som avvecklad verksamhet.

 • Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation meddelade att de kommer att etablera ett samföretag för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter.

Centralt under rapportperioden januari-juni 2014

 • Orderingången minskade med 5% till 2.305 miljoner euro (2.424)

 • Omsättningen ökade med 5% till 2.144 miljoner euro (2.034)

 • Orderingång jämfört med fakturering 1,07 (1,19)

 • Rörelseresultatet före engångsposter var 212 miljoner euro, dvs. 9,9% av omsättningen (181 miljoner euro, dvs. 8,9%)

 • Resultat per aktie 0,73 (0,76)

 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 172 miljoner euro (122)

 • Orderstocken minskade med 4% och uppgick till 4.554 miljoner euro (4.763) i slutet av perioden


Nyckeltal

MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Förändring 1-6/2014 1-6/2013 Förändring 2013
Orderingång 1 163 1 071 9% 2 305 2 424 -5% 4 872
Orderstock i slutet av perioden 4 554 4 763 -4% 4 426
Omsättning 1 132 1 152 -2% 2 144 2 034 5% 4 654
Rörelseresultat (EBIT)1 122 111 10% 212 181 17% 520
% av omsättningen 10,8 9,6 9,9 8,9 11,2
Resultat före skatter 2 109 104 190 200 507
Resultat/aktie, EUR 2 0,42 0,39 0,73 0,76 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 61 38 172 122 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 350 658 276
Bruttoinvesteringar 47 49 134
Nettoskuldsättningsgrad  0,19 0,40 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 10 miljoner euro (1) under andra kvartalet och 16 miljoner euro (2) under rapportperioden januari-juni 2014.
2 Resultat/aktie och resultat före skatter för januari-juni 2013 och helåret 2013 inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna.