Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Nyckeltal

MEUR 4-6/2014 4-6/2013 Förändring 1-6/2014 1-6/2013 Förändring 2013
Orderingång 1 163 1 071 9% 2 305 2 424 -5% 4 872
Orderstock i slutet av perioden 4 554 4 763 -4% 4 426
Omsättning 1 132 1 152 -2% 2 144 2 034 5% 4 654
Rörelseresultat (EBIT)1 122 111 10% 212 181 17% 520
% av omsättningen 10,8 9,6 9,9 8,9 11,2
Resultat före skatter 2 109 104 190 200 507
Resultat/aktie, EUR 2 0,42 0,39 0,73 0,76 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 61 38 172 122 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 350 658 276
Bruttoinvesteringar 47 49 134
Nettoskuldsättningsgrad  0,19 0,40 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 10 miljoner euro (1) under andra kvartalet och 16 miljoner euro (2) under rapportperioden januari-juni 2014.
2 Resultat/aktie och resultat före skatter för januari-juni 2013 och helåret 2013 inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?