Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 244 1 231 1 235
Materiella tillgångar 439 437 449
Innehav i intresse- och samföretag 100 94 103
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 17 15
Uppskjuten skattefordran 133 122 128
Övriga fordringar 6 17 5
1 936 1 918 1 935
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 444 1 498 1 367
Övriga fordringar 1 394 1 402 1 518
Likvida medel 345 219 388
3 183 3 120 3 274
Tillgångar totalt 5 119 5 038 5 209
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 463 1 303 1 508
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 799 1 639 1 844
Innehav utan bestämmande inflytande 38 24 40
Eget kapital totalt 1 837 1 663 1 884
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 595 549 571
Uppskjuten skatteskuld 82 88 84
Övriga skulder 237 191 237
913 828 892
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 102 341 94
Övriga skulder 2 267 2 206 2 340
2 369 2 547 2 434
Skulder totalt 3 282 3 375 3 325
Eget kapital och skulder totalt 5 119 5 038 5 209

Anteckningen

Skapa en anteckning?