Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2014

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2013 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft 1.1.2014 påverkas koncernens rapportering av följande:

IFRS 10 Koncernbokslut, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplysningskrav avseende innehav i andra organisationer samt de relaterade tilläggen till IAS 27 och IAS 28. Standarderna bedöms inte ha väsentlig inverkan på Wärtsiläs koncernbokslut. IFRS 12 kommer att resultera i mer information om innehav i andra organisationer i redovisningen.

Tillägg till IAS 32 Finansiella instrument: Beskrivning: Ändringarna förtydligar tillämpningen av kraven på kvittning av finansiella tillgångar och skulder i bokslutet. Den ändrade standarden ska tillämpas retroaktivt. Tilläggen bedöms inte ha väsentlig inverkan på Wärtsiläs koncernbokslut.

Standarderna får tillämpas i EU.

 

Denna delårsrapport är oreviderad.

 

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?