Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas (nivå 3) 15 15
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 1 1
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 5 5
Derivat (nivå 2) 8 8
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 595 605
Derivat (nivå 2) 16 16

Anteckningen

Skapa en anteckning?