Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

        

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat 146 151 393
Avskrivningar och nedskrivningar 58 65 123
Finansiella intäkter och kostnader 6 4 19
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -3 -28 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag -12 -10 -22
Inkomstskatter 44 48 113
Förändring av rörelsekapital -6 -56 60
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 233 175 658
Finansiella poster och skatter -61 -52 -81
Rörelseverksamhetens kassaflöde 172 122 578
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -1 -5 -5
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -37 -40 -122
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 32 34
Kassaflöde från övriga investeringar 3 14
Investeringarnas kassaflöde -37 -10 -79
Finansieringens kassaflöde:
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16
Upptagna långfristiga lån 100 50 153
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -57 -61 -157
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -12 97 -134
Betalda dividender -210 -200 -202
Finansieringens kassaflöde -179 -114 -324
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -44 -1 176
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 388 225 225
Kursdifferenser 1 -4 -13
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 345 219 388

Anteckningen

Skapa en anteckning?