Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Långfristiga skulder 595 549 571
Kortfristiga skulder 102 341 94
Lånefordringar -1 -12 -1
Likvida medel -345 -219 -388
Totalt 350 658 276

Anteckningen

Skapa en anteckning?