Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Rapport över totalresultat
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Rapporteringsperiodens resultat 146 151 393
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -3 8 -9
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 1 -3 -1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -2 5 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser 21 -44 -72
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 1
överförts till resultaträkningen -25 -25
Kassaflödessäkring 1 -32 -24
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -1 15 14
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 21 -85 -107
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter: 18 -80 -117
Rapporteringsperiodens totalresultat 164 71 276
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 165 69 275
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2
164 71 276

Anteckningen

Skapa en anteckning?