Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
MEUR 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013
Omsättning 1 132 1 012 1 411 1 209 1 152 882
Övriga intäkter 12 18 29 18 31 7
Kostnader -1 007 -925 -1 226 -1 071 -1 046 -793
Avskrivningar och nedskrivningar -28 -29 -29 -30 -32 -32
Resultatandel i intresse- och samföretag 4 9 7 4 6 5
Rörelseresultat 113 84 191 130 110 69
Finansiella intäkter och kostnader -4 -3 -11 -4 -5 1
Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 25
Resultat före skatter 109 81 181 126 104 96
Inkomstskatter -26 -18 -33 -31 -25 -23
Rapporteringsperiodens resultat 83 63 147 95 79 73
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 83 62 147 94 78 72
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1
83 63 147 95 79 73
Resultat per aktie hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,42 0,31 0,74 0,48 0,39 0,37

Anteckningen

Skapa en anteckning?